آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

رابطه بین تکانشگری، توانایی حل مساله اجتماعی و وابستگی به مواد به منظور ارائه مدل پرخاشگری در زندانیان کشور
جواد اسدالهی - علی دره کردی - مرتضی عبداله پور - عطاء اله موحدی نیا
اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1390/11/13
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
            عاملهای شناختی، شخصیتی و موقعیتی متعددی یافت شده است که می توانند با پرخاشگری ارتباط داشته باشند. فهم چگونگی ارتباط درونی این عاملها برای پیش بینی، سنجش، و درمان پرخاشگری زندانیانی که سابقه رفتارهای پرخاشگرانه را دارند، بسیار اساسی است. پژوهشهای قبلی نقش بالقوه ای را برای توانایی حل مساله اجتماعی بعنوان یک میانجیگر بین تکانشگری و پرخاشگری پیشنهاد کرده اند. ( موران و همکاران، 2002). علاوه بر این، این موضوع نیز در پژوهشهای قبلی بخوبی تائید شده است که پرخاشگری با مصرف الکل و بعضی مواد افیونی احتمال رخداد بیشتری دارد. ( کولینس، 1993؛ لِپسِی، ویلسون و همکاران، 1997 ). بر مبنای ادبیات موجود، مدلی از پرخاشگری و تکرار جرم که شامل تکانشگری، توانایی حل مساله اجتماعی و وابستگی به مواد و سابقه تکرار جرم بود با تحلیل مسیر و با کمک رگرسیون چندگانه روی نمونه ای (n=689)از زندانیان مرد ده استان کشور  مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع اوری اطلاعات ازپرسشنامه تکانشگری بارات(BIS-11)،فرم کوتاه پرسشنامه توانایی حل مساله اجتماعی زوریلا، پرسشنامه پرخاشگری عمدی/تکانشی(IPAS) و پرسشنامه میزان وابستگی به مواد(SAD)استفاده شد. نتایج نشان داد که توانایی حل مساله اجتماعی، تکانشگری و وابستگی به مواددر فهم و پیش بینی پرخاشگری با اهمیت هستند بگونه ای که ارتباط نقش میانجیگرانه توانایی حل مساله اجتماعی  در ارتباط بین تکانشگری و پرخاشگری در مدل برازش یافته برای جرایم دزدی،  کلاهبرداری و سایر جرایم تایید شد اما در مدل برازش بافته برای جرایم نزاع، خشونت و قتل این نقش تایید نشد. در مدلهای بررسی شده برای تکرار جرم نیز نقش تعیین کننده توانایی حل مساله برای جرایم دزدی، کلاهبرداری، جرایم مالی و سایر جرایم تایید شد و در مدل تایید شده تکرار جرم برای جرایم نزاع، خشونت و قتل نقش تعیین تکانشگری در تکرار جرم تایید شد. محاسبه شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که داده ها با مدلهای پیشنهاد شده توسط موران و همکاران(2002) و دِرکزِن برازش خوبی دارند. کلیدواژه: سوء مصرف مواد، حل مساله، تکانشگری
کلمات کلیدی
رابطه بین تکانشگری، توانایی حل مساله اجتماعی و وابستگی به مواد به منظور ارائه مدل پرخاشگری در زندانیان کشور
متن کامل مقاله

جواد اسداللهی
تعداد بازدید از این صفحه: 2789